1.Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.number11.be, eigendom van Number 11 en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort)
 • op één of andere wijze gebruikt maakt van onze producten of diensten
 • op één of andere wijze met Number 11 in interactie gaat via bepaalde andere verkoops- of marketingkanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, beurzen, social media, enzovoort);
 • deze Privacyverklaring expliciet accepteert

 

2.Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1Verwerkingsverantwoordelijke

Number 11 is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

 • Per post via: Number 11, Peerdenstraat 11, 8000 Brugge, België
 • Telefonisch op: +32 50 330 675
 • Per e-mail: info@number11.be
 • Via de website’s: www.number11.be

2.2Verwerker

NUMBER 11 kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening t.a.v. u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van NUMBER 11 uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

 

3.Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

NUMBER 11 verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt NUMBER 11 volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

 • Uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens)
 • Uw creditcard gegevens.

 

4.Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

NUMBER 11 verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang van NUMBER 11 om u te kunnen helpen met haar diensten;
 • Omwille van de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming daartoe.

 

5.Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

NUMBER 11 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;
 • Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van offerte, facturatie en verlenen van ondersteuning/nazorg achteraf of het uitvoeren van onze diensten;
 • Om u op de hoogte te houden over onze producten, diensten, projecten of voor u interessant nieuws;

 

6.Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en alleen op instructie van NUMBER 11 handelen of bepaalde van onze leveranciers afhankelijk van de aankoop die u plaatst, verwerkt NUMBER 11 uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.

NUMBER 11 heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.  

 

7.Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

NUMBER 11 bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door NUMBER 11 geleverde diensten of producten.

 

8.Welke rechten heeft u?

8.1Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst NUMBER 11 u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

 

8.2Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en NUMBER 11 te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om NUMBER 11 om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door NUMBER 11 een administratieve kost worden aangerekend.

 

8.3Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan NUMBER 11.

 

8.4Recht op gegevenswissing

U hebt het recht NUMBER 11 te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van NUMBER 11 om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • U bewijst dat NUMBER 11 uw gegevens onrechtmatig zijn heeft verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

NUMBER 11 behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

 

8.5Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door NUMBER 11 werden verwerkt en NUMBER 11 heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • U bewijst dat de verwerking door NUMBER 11 onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
 • NUMBER 11 heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;
 • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)

 

8.6Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. NUMBER 11 zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

 

8.7Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan NUMBER 11 verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

8.8Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart NUMBER 11 dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door NUMBER 11 uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

 

9.Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan NUMBER 11 te richten via één van de volgende kanalen:

 • Via aangetekend schrijven aan: Number 11, Peerdenstraat 11, 8000 Brugge, België
 • Via e-mail aan: info@number11.be

 

10.Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u de website van NUMBER 11 bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring op onze websites.

 

11.Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

 

12.Kan deze Privacyverkalring wijzigen?

NUMBER 11 heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

 

13.Toepasselijk recht en rechtsgebied

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge zijn bevoegd in geval van geschil.